STATUT - KSKP Koło Szczecin

Przejdź do treści
PONIŻEJ KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH FRAGMENTÓW ZE STATUTU:
* OSOBOWOŚĆ PRAWNA *

22 października 1994 r. Konferencja Episkopatu Polski na sesji plenarnej w Niepokalanowie erygowała KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH, działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Lublinie.

  * * * Także rozporządzenie MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 1995 r. nadało osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod tą samą nazwą.

... Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 613.

* CEL *
Podstawowym zadaniem KSKP jest stworzenie wzorca postawy kolejarza-katolika i propagowanie go w środowisku pracy. Zdecydowana większość kolejarzy to katolicy, a charakter wykonywanej pracy dodatkowo uzasadnia potrzebę stałej więzi z BOGIEM. Dodatkowym powodem do powołania KSKP jest chęć nawiązania do chlubnej tradycji międzywojennych, w których kolejarz cieszył się wysokim prestiżem w społeczeństwie, a jego ciężka praca była bardziej doceniana niż dzieje się to obecnie. Statutowy zapis w paragrafie 8 mówi, że celem jest osiąganie doskonałości życia chrześcijańskiego ludzi świeckich, związanych zawodowo z kolejnictwem, poprzez: - uświęcenie pracy zawodowej, - apostolat ewangelizacyjny w swoim środowisku pracy, - osobiste uświęcenie poprzez pracę zawodową. Jest to nieustanna praca z rodziną i nad rodziną, w szerszym pojęciu z rodziną kolejarską.

* PATRONAT *

Stowarzyszenie za patronów obiera:

- św. Katarzynę Aleksandryjską
- św. Rafała Kalinowskiego
- bł. Franciszka Rogaczewskiego.

* SIEDZIBA *

Paragraf 3 mówi że terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a jego siedzibą jest miasto Lublin.

* CECHY CZŁONKA *

Osoby działające w Stowarzyszeniu winny reprezentować określoną postawę moralną wpływającą na swoich współpracowników i otoczenie. Tylko przykładem solidnej pracy, brakiem zawiści, bezinteresownością i chęcią pomocy innym w ich kłopotach w pracy i w życiu prywatnym można to zadanie zrealizować. Rozpocząć należy od odnowy duchowej i moralnej polskiej rodziny, poprzez: umocnienie więzi małżeńskich, wychowanie dzieci w wierze i tradycji narodowej. Życzyć sobie należy, aby KSKP integrowało rodziny kolejarskie, umacniało więzi przyjaźni w środowisku kolejarskim, co przyczyni się do podniesienia prestiżu kolejarza i wpłynie na pozytywną opinię klientów korzystających z usług PKP.

* ZARZĄD GŁÓWNY *
Zarząd Główny to:
- Prezes - Józef Dąbrowski (Kraków)
- Prezes ds. programowych i Rzecznik Informacji - Teresa Adamska (Lublin)
- Członek Zarządu - Hanna Januszewska (Bydgoszcz)


Opiekę duchową sprawują:
- ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński - Krajowy Duszpasterz Kolejarzy
- ks. Ryszard Marciniak - Krajowy Animator KSKP

PEŁNA WERSJA STATUTU KSKP:

© Copyright 2020-2024 - KSKP Koło Szczecin - Wszelkie prawa zastrzeżone. - /TADEUSZPL/
Wróć do spisu treści